Yönetmelikler

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜ İLGİLENDİREN YÖNETMELİKLER
ADI TARİHİ
Alan Yönetimi İle Anıt Eser Kurulunun Kuruluş Ve Görevleri İle Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 27.11.2005
Define Arama Yönetmeliği 27.01.1984
Etnografik Nitelikteki Taşınır Kültür Varlıkları Hakkında Yönetmelik 03.05.1988
Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 08.02.1990
Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik 26.07.2005
Koruma, Uygulama Ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik 11.06.2005
Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu Ve Denetimi Hakkında Yönetmelik 23.03.2010
Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili Ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik 13.08.1984
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları Ve Denetimine Dair Yönetmelik 11.06.2005
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tespit Ve Tescili Hakkında Yönetmelik 10.12.1987
Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları İle Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik 12.01.2005
Kültür Ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj Ve Kazılar Hakkında Yönetmelik 10.08.1984
Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgelerinde Ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik 03.11.2003
Kültür Yatırım Ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı Ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik 14.07.2006
Kültür Yatırım Ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik 20.10.2005
Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği 11.12.1970
Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği 30.04.1990
Tarihi Ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik 16.12.1984
Özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik 22.01.1984
Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa Ve Arazi Hakkında Yönetmelik 17.11.1986
Taşınır Kültür Varlığı Ticareti Ve Bu Ticarete Ait İşyerleri İle Depoların Denetimi Hakkında Yönetmelik
13.04.2005
Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere Ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye İle İlgili Yönetmelik
15.07.2005
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik
13.04.2005
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik 15.07.2005
Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik 03.03.1990
Ulusal Müze Başkanlıklarının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 11.11.2005
Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik 24.04.2009
Müzelerle Müzelere Bağlı Birimlerde Ve Örenyerlerdeki Kültür Varlıklarının Film Ve Fotoğraflarının Çekilmesi Mülaj Ve Kopyalarının Çıkarılması Hakkında Yönetmelik 26.01.1984
Askeri Müzeler Yönetmeliği 30.09.1984
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği 08.11.1980
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş Ve Kontrolör Yeterlik Sınavları İle Atama, Yetiştirilme Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 20.10.2006
Kültür Bakanlığı Folklör Ürünlerini Derleme Değerlendirme Yönetmeliği 12.04.1982
Vakıflar Genel Müdürlüğü Müzeler Yönetmeliği 06.02.2007
Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 14.12.2005
Taşınır Mal Yönetmeliği 18.01.2007
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik 27.04.2004
Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması Ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelik 16.02.1984
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 31.12.2005
Yapı Denetimi Uygulama Usul Ve Esasları Yönetmeliği 12.08.2001
Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Cami Ve Mescitlerdeki Teberrükat Eşyası Hakkında Yönetmelik 06.11.1999
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 07.10.2004
Camilerin Bakım Onarım Temizlik Ve Çevre Tanzimi Yönetmeliği 24.05.1985
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Özel Hesap Yönetmeliği 05.03.2004
"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Dair Yönetmelik" ve Alt Mevzuatı (Şartnameler, Hesaplama Yöntemleri...)