Yönergeler-Genelgeler ve Tebliğler

YÖNERGELER, GENELGELER VE TEBLİĞLER
ADI TARİHİ
Kazı ve Yüzey Araştırmaları Başvurularına İlişkin Genelge 16.01.2004
2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13 Ve 14 Üncü Maddeleri Gereğince Yürütülen İşlemlere İlişkin Yönerge 18.10.2004
Müze Ve Ören Yerleri Giriş, Bilgilendirme Ve Yönlendirme Tabelalarına İlişkin Yönerge 23.11.2007
Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge 30.06.2006
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kısa Süreli Kullanım Yönergesi 01.04.2008
Müzecilik Kılavuzu 21.03.2001
Müzeler Haftası Kutlama Yönergesi 09.04.1982
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler Ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Bağlı Müze Ve Örenyerlerine Gerçek Ve Tüzel Kişiler Tarafından Yapılacak Bağışlara İlişkin Yönerge 20.07.1988
Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelge (Genelge 2005-13) 2005
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Gereği Yürütülen İşlemlere İlişkin Yönerge 2009
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/1) 2010