Müze ve Örenyerleri Giriş Esasları

T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
MÜZE VE ÖRENYERLERTNE GİRİŞLERDE UYGULANACAK USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE
Kapsam

Madde 1- Bu yönerge, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve örenyerlerinin ziyaret
usul ve esasları ile bilet ve müzekart fiyatlarını düzenlemektedir.

Bilet Fiyatları

Madde 2- Müze ve ören yerleri giriş bileti fiyatları ekli üstede gösterilmiştir.

Ücretsiz Biletler

Madde 3- Aşağıda, belirtilenler müze ve ören yerlerine kimlik göstermek suretiyle ücretsiz girerler.

3.1 18 yaş altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,
3.2 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
3.3 Gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları,
3.4 T.C. Vatandaşı Engelliler ile bir refakatçisi,
3.5 Er ve Erbaşlar
3.6 ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri,
3.7 Basın kimlik kartı sahipleri,
3.8 Seyahat Acentesi Sahip veya Sorumlu Müdürleri
3.9Kültür ve Turizm Bakanlığı Kokardına haiz Profosyenek Turist Rehberleri
3.10Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli ve Emeklileri ile refaketindeki eş ve çocukları,
3.11 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar ile

3.12 Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci gruplarının Bakanlığımıza Bağlı ve Müze ve Örenyerlerine ziyaretlerinde Ülkemizdeki muhataplartı tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla ilgili Müze Müdürlüklerince ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır.

 Madde 4- Aşagıda belirtilen grupların ücretsiz ziyaretleri Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden temin edilecek izin belgesi ile gerçekleştirilir.

4.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının davetlesi olarak ülkemizde bulunan yabancı resmi konuklar ve refaketçileri,

4.2 Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Tanıtma Müsayirlik ve Tanıtma Ateşelikler5ince ağırlanan konuk ve heyetler ile refakatçileri,

4.3 Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından bildirilen yabancı tur operatörleri ve yabancı info grupları

 

Müze Kart

Madde 5

5.1 Müzekart, müze ve ören yerlerinde ayrıca ucretlendirilen birim veya seksiyonlar hariç olmak üzere tüm müze ve ören yerlerinde bir yıl boyunca geçerli olup yalnızca 'Türk vatandaşları tarafından kullanılabilir. Fotoğrafsız geçici müzekartlar kimlik ibrazı ile geçerlidir.

5.2 Ülkemizde bulunan yüksek öğrenim kurumlarında önlisans lisans veya yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrenciler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan ve Yüksek- Öğretim Kurulu'na (YÖK) bağlı üniversitelerde öğrenim gören Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere Üniversite kimliği ibrazı şartı ile müzekart düzenlenebilir.

5.3 Türkiye'de bulunan yabancı misyon şeflikleri ile temsilciliklerinde görev yapan diplomatik statüdeki kişiler ile birinci derecedeki yakınlarına Müzekart Merkez Ofisi tarafından Müzekart düzenlenebilir.

Müzekart Fiyatları
Madde 6- Müzekart'ın fiyatı 20 TL'dir. Belirtilen tarife öğretmenler ile 18 yaş ve üzerindeki öğrenciler, için % 50 indirimli uygulanır. 3 üncü madde kapsamında yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 5 TL karşılığında müzekart alabilirler. Toplu müzekart alımlarında indirim uygulanabilir. İndirim uygulanacak müzekart alım miktarı ile indirim oranları Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Müze ve Örenyeri Ziyareti Esnasında Uygulanacak Esaslar
Madde 7- Müze ve örenyeri girişlerinde, kullanılan biletler gezi süresince saklanır ve kontrollerde gösterilir.
Madde8- Ücretsiz girişlerde ziyaretçiler kimliklerini, yönergenin 4.maddesi kapsamındaki ziyaretçiler ise ücretsiz ziyaret izni belgelerini ibraz ederler.
Madde 9- Geçici müzekart, resmi kimlik kartı ile geçerlidir.
Madde 10- Müze ye örenyeri personeli, gerekli gördüğü hallerde Müzekart sahiplerinden, kimlik ibraz etmelerini isteyebilir. Müzekartın sahibi dışında kullanımı halinde karta el konulur. Kart sahibi ve kartı kullanana tekrar müzekart düzenlenmez.
Madde 11- Düzenlenecek toplu ziyaretlerde, düzenleyen kurumlarca Müze Müdürlüklerine önceden bilgi verilir. Öğrenci gruplarını ziyaretlerini ilgili Müze Müdürlüklerinden alacakları randevu çerçevesinde gerçekleştirirler.

Madde 12- Topkapı Sarayı Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve Yıldız Sarayı Müzesi ile bağlı birimlerimleri Salı günü; Hisarlar Müzesi ile bağlı birimleri ve İstanbul Ayasofya Müzesine bağlı Kariye Müzesi ve Fethiye Müzesi Çarşamba günü günü ziyarete kapalıdır.Diğer müzeler ise pazartesi ziyarete kapalıdır.

Madde 13- Müze ve örenyerleri; kapalı oldukları günler ve mesai saatleri dışında, Müze Müdürlüğümün uygun görmesi üzerine, ziyaretci gruplarının en az 50 kişi olması hâlinde çift bilet tarifesi uygulanarak zjyarete açılabilir. Bu sayıya, gruba eşlik eden ve ücretsiz ziyaret olanağına sahip kişiler dahil değildir. Grup ziyaretlerinde ziyaretçi sayısının 300 ve ğüzerinde olması halinde tek bilet tarifesi uygulanacaktır.
Madde 14- Müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13.00'a kadar kapalıdır.
Madde 15- Bu yönergede yer almayan hususlar ile yer alan hususlara ilişkin istisnai uygulamalar Döner Sermaye işletmesi Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2178967 Ziyaretçi