Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca Alınmış İlke Kararları

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜ İLGİLENDİREN KANUNLAR
ADI KARAR NO TARİHİ
Kurul Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce, Kurula Yapılan Başvuruların Değerlendirilmemesi 21 04.03.1988
Planlama Sırasında Etkileme Geçiş Alanı Olarak Gözönüne Alınması Gerekli Görülen Alanlara (Planlama Sınırları) İlişkin Esaslar 420 19.04.1996
Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları 421 19.04.1996
Koruma Kurullarına Sunulacak Projelerin Hazırlanmasında Uyulması Gereken Hususlar 434 19.04.1996
Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları 658 05.11.1999
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları 660 05.11.1999
Sit Alanları ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri ve Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları 661 05.11.1999
Tescil Kaydı Bulunmayan Taşınmaz Kültür Varlığı Özelliğindeki Yapılar ve Yapı Elemanları 662 05.11.1999
Taşınmaz Kültür Varlıkları İle Korunması Gerekli Kültür Varlığı Özelliği Gösteren Yapıların Tespiti ve Korunmalarına İlişkin Konuların Değerlendirilmesi Aşamasında Dikkate Alınacak Esaslar 663 05.11.1999
Sit Alanları Dışındaki Üzerinde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Bulunan Parsellerin Koruma Alanı 664 05.11.1999
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ile Koruma Alanları ve Sit Alanları Üzerine Konulacak Her Türlü Işıklı ve Işıksız Tabelalar ile Çevresinde Yapılacak Donanımlar 665 05.11.1999
Korunması Gerekli Tabiat Varlıklarından Anıt Ağaçların Tanımı ve Korunması 666 05.11.1999
İlke Kararı 676 19.06.2000
İlke Kararı 679 22.11.2000
İlke Kararı 680 22.03.2001
Arkeolojik, Doğal, Tarihi Sit Alanları ile Sit Alanları Dışındaki Tescilli Kültür ve Tabiat Varlığı Parsellerinin Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Parsellerde Uygulamaların Denetlenmesi ve İskan İzni 696 14.11.2002
İlke Kararı 697 14.11.2002
İlke Kararı 701 17.12.2003
Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları 702 15.04.2005
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler 709 20.12.2005
2863 Sayılı Kanuna Muhalefetten Açılan Davalar 710 20.12.2005
İlke Kararı 714 03.05.2006
İlke Kararı 715 03.05.2006
Karayolları Güzergahı Üzerinde Yar Alan Mimari ve Tarihi Değeri Bulunan Köprülerin Tadilat, Tamirat ve Esaslı Onarımları 716 03.05.2006
Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması 717 04.10.2006
Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları 720 04.10.2006
2863 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Alanlarda Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Tesislerine İlişkin İlke Kararı 725 19.12.2006
Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları 728 19.06.2007
Anıt – Heykeller 729 19.06.2007
Kültür ve Tabiat Varlığı Olarak Tescilli Mezarlık Alanlarındaki Ağaçlar 730 19.06.2007
Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare ve Denetiminde Olan Cami, Mescit, Türbe vb. Kültür Varlıklarının Müdahale Biçimleri Uygulama ve Denetimi 731 19.06.2007
İlke Kararı 736 01.11.2007
Koleksiyoncuların Envanterinde Bulunan Taşınmaz ve Taşınmaz Parçaları Hakkında İlke Kararı 737 01.11.2007
İlke Kararı 740 12.03.2008
İlke Kararı 745 22.07.2008
İlke Kararı 749 20.03.2009
İlke Kararı 759 19.01.2010
İlke Kararı 760 19.01.2010
1/5000 Veya 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının Veya Geçiş Dönemi Koruma Esasları Ve Kullanma Şartlarının İdari Yargı Kararlarıyla İptal Edilmesi Halinde Sit Alanlarında Yapılacak Uygulamaların Koruma Bölge Kurullarında Değerlendirilmesi 761 19.01.2010
İlke Kararı 762 19.01.2010
İlke Kararı 763 19.01.2010